KOMMER TILBAKE TIL SPANIA

Innvandringen til  Spania øker igjen etter flere år med krise der det mellom 2010 og 2014 var mange flere innvandrere som reiste ut enn som ankom. 

Mer spesifikt har Spania nok en gang blitt en netto mottaker av utenlandsk innvandring. Dette snudde i  2015, og trenden har blitt sterkere de siste årene. Netto tilstrømming av utenlandske statsborgere nådde 330.000 personer i 2018 i følge migrasjonsstatistikken til statistikkbyrået INE. I 2019 kan innvandringen ha nådd rundt en halv million, etter ankomsten av mer enn 200 000 individer i første halvår alene. I tillegg,  selv om det er i mye mindre skala, er det flere spanjoler som returnerer fra utlandet i 2018 enn de som drar ut, netto  4.400 i 2018, og denne trenden ser ut til å ha fortsatt i 2019.

Dette skiftet i migrasjonsstrømmene for utlendinger ser ut til å være mer relatert til bedring i de økonomiske utsiktene i Spania enn andre grunner, som eksempelvis flyktningkrisen. I 2017, det siste året der informasjon er tilgjengelig etter innvandrertype, kom bare 1% av innvandrerne  til Spania av humanitære årsaker. De fleste var personer innenfor EØS-området (44%),  med innvandringstillatelse av familiære årsaker (36%) eller arbeidsrelaterte grunner (9%). Dette  ifølge data fra OECD.

Dette gjenspeiles også i mangfoldet av innvandrernes opprinnelsesland, siden de fem største landene er  Marokko (8,8%), Colombia (7,5%), Venezuela (6,9% ), Romania (6,9%) og Italia (6,3%). Disse innvandrerne har sørget for at befolkningen i Spania  øker igjen etter flere år med negativ eller stillestående vekst i en situasjon med en økende andel aldrende befolkning.  Befolkningen i Spania økte til  47,1 millioner innbyggere pr 1. juli 2019, ifølge data fra INE, hvorav 10,7% hadde utenlandsk statsborgerskap.

Utdanningsnivået til innvandrere som er i arbeid er lik som før finanskrisen. 14% av dem har et lavt utdanningsnivå (grunnskoleopplæring eller mindre), noe som er betydelig høyere enn tallet enn de fire prosentene blant arbeidere med spansk statsborgerskap. På den annen side har en stor andel (30%) en universitetsutdanning, som viser hvordan en betydelig del av innvandringen til Spania består av kvalifiserte personer.

Imidlertid har det skjedd en endring mellom før og etter finanskrisen i hvilke bransjer de jobber. Bygging sysselsetter ikke lenger 21% av utlendinger (11% av innfødte arbeidere) som det gjorde i 2008, der tallet for 2019 var på 9% (6% for innfødte). Innen landbruk er det fortsatt et høyt  nivå av innvandrere (7% av utlendinger jobber i sektoren, mot 4% av innfødte). Men det er servicesektoren som leder an i ansettelsen av utlendinger: 74% av utlendinger som er i arbeid gjør det i denne sektoren (76% for innfødte). Dette er 12 prosentpoeng mer enn i 2008, og de er ansatt i en lang rekke yrker, alt fra helsevesen,  turisme, forskning og finansielle tjenester.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler