Få vite hva partiene mener

person holding yellow and white pen

Foreningen for Fritt Vaksinevalg er i gang med å lage en oversikt over hvor de ulike partier står i vaksinesaken. De har nå sendt ut 7 spørsmål til alle politiske partier i Norge for å få svar på partiets holdning til sentrale temaer.  Besvarelsen av spørsmålene vil fortløpende bli lagt ut på nettsiden https://www.frittvaksinevalg.com/ i den rekkefølgende de kommer inn. Ved de to siste valgene har de også sendt ut liknende spørsmål med god respons fra partiene.

7 SPØRSMÅL FRA FORENINGEN FOR FRITT VAKSINEVALG: 

Spørsmål 1: Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?  

Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette? 

Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn? 

Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon? 

Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene? 

Spørsmål 6: Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?

Spørsmål 7: Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet? 

Bakgrunn: Mange medisinske eksperter er bekymret for at bivirkninger av Covid-vaksinene, som er basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi kan gi alvorlige nevrologiske og autoimmune sykdommer. Man er også bekymret for at det kan oppstå antistoffavhengig forsterkning (ADE) som er en svært alvorlig tilstand.  Det er derfor mange som i disse dager kommer med sterke advarsler om at vi må stoppe opp vaksineringen av våre barn, men også av voksne inntil vi har mer oversikt over langtidseffektene, og har avklart ADE-fenomenets betydning. 

Det er viktig å understreke at koronavaksinene ikke er endelig godkjente legemidler, at de ikke hindrer smittespredning og at omfanget av bivirkningene uklare. Det er allmenn kjent at det tar flere år å utvikle en vaksine før den blir ansett som tilstrekkelig sikker. Disse vaksinene har blitt hasteutviklet i løpet noen få måneder. Historien viser at omfanget av bivirkninger fra vaksiner er vanskelig å forutsi, og denne usikkerheten er enda større når man nå tar i bruk en ny genbasert vaksineteknologi som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i stor skala. Det er derfor viktig at arbeidsgivere og andre respekterer det valget den enkelte tar i forhold til å la seg vaksinere, med den helsemessige risikoen det medfører. 

Vaksineskadde får ikke sjelden medhold i rettssystemet der de før har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten og pasientskadeerstatningssystemene, kanskje nettopp fordi man der gjør en mer total bedømmelse og objektiv vurdering av sannsynlige årsakssammenhenger.   I en artikkel i Dagbladet fra november 2020 er det flere advokater som uttaler seg om muligheten til å få pasienterstatning for vaksineskader. Her kommer det frem at det er svært vanskelig å få erstatning, noe som er i strid med Stortingets intensjoner. Advokat Lars Kjønniksen, uttaler: “- Staten kjemper med nebb og klør for å ikke gi erstatning, og har langt større økonomiske ressurser”. Også advokat Helge Husebye Haug, som har arbeidet med erstatningsrett i over 30 år, mener det er blitt svært vanskelig å nå fram for dem som mener de fikk narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa.

Hentet fra: www.frittvaksinevalg.com

Relaterte artikler